معنا و مصداق مستکبر

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر (مفهوم «مستضعف» و «مستکبر»)
صبح ۴ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
معنا و مصداق مستکبر

«مستكبرين» منحصر نيستند به سلاطين، منحصر نيستند به رؤساى جمهور، منحصر نيستند به دولتهاى ستمگر. مستكبرين يك معناى اعمى دارد؛ يك مصداقش همان اجانب هستند كه تمام ملتها را ضعيف مى‌شمرند و مورد تجاوز و تعدى قرار مى‌دهند؛ يك مورد هم همين دولتهاى‌ جائر، سلاطين ستمگر كه ملتهاى خودشان را ضعيف مى‌شمرند و به آنها تعدى مى‌كنند، دست تعدى به ملتها دراز مى‌كنند. چنانچه در اين پنجاه و چند سال شما مبتلا بوديد و ما هم مبتلا بوديم و همه ملت مبتلا بودند. ملت را ضعيف مى‌شمردند و ملت را از روى استكبار نظر مى‌كردند و به ملت تعدى مى‌كردند و تجاوز مى‌كردند. آنها رفتند، و ان شاء اللَّه برنمى‌گردند. امروز روزى است كه خداى تبارك و تعالى به ما آزادى و استقلال مرحمت فرموده است، و ما را با اين آزادى و استقلال امتحان مى‌كند. ما را آزادى مرحمت فرموده است كه ببيند در اين آزادى ما چه مى‌كنيم. ما مستقل شديم و خداوند به ما اين مرحمت را فرمود تا ما چه بكنيم: آيا ما هم از مستكبرين باشيم يا از مستضعفين؟ هر فرد، مى‌شود كه مستكبر باشد و مى‌شود مستضعف باشد. اگر من به زير دستهاى خودم، و لو چهار نفر باشد، تعدى و تجاوز كردم و آنها را كوچك شمردم، بنده خدا را كوچك شمردم، من مستكبرم و او مستضعف؛ و مشمول همان معنايى است كه مستكبرين و مستضعفين هستند. اگر شما كسانى كه زير دستتان هست ضعيف شمرديد و به آنها خداى نخواسته تعدى كرديد، تجاوز كرديد، شما هم مستكبر مى‌شويد. و آن زيردستها مستضعف.