کشته شدن در راه خدا سرافرازی است

پیام به ملت ایران به مناسبت روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری‌
۱۶ آبان ۱۳۵۷/ ۶ ذی الحجه ۱۳۹۸
شهادت,
کشته شدن در راه خدا سرافرازی است

بر همه اقشار ملت تکلیف الهی و وجدانی است که با اتحاد کلمه بدون هراس از قدرتها و ابرقدرتها، هدف اسلامی خود را تعقیب، و گلوی این ستمگر تاریخ را بفشارند، و با قاطعیت و جدیت به سوی هدف پیش روند، که وعده خداوند به مستضعفین نزدیک‌ است، و کشتن و کشته شدن در راه خدا سرفرازی است.