ما شهادت را حیات می دانیم

سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران (انقلاب اسلامی و محاسبات مادی)
۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
ما شهادت را حیات می دانیم

ما شهادت را برای خودمان حیات می‌دانیم. دوستان ما شهادت را برای خودشان زندگی می‌دانند. مکتب اسلام این طور است. این مکتب اسلام است که شهادت را زندگی می‌داند. این مکتب اسلام است که این بچه را پیش من می‌نشاند و از حلقوم او می‌شنویم که ما برای شهادت حاضریم.