شهادت زندگی است

سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز (اجرای اسلام- ارتش و ملت)
۲۳ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۸ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت زندگی است

نظامیِ اسلامی شهادت را برای خودش زندگی می‌داند. کسی که شهادت را زندگی دانست برای خودش، زندگی ابدی دانست برای خودش، این در مقابل غیر می‌ایستد و آخر نفس را می‌کشد و شهادت طلب می‌کند.