شهادت عزت ابدی است.

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انقلاب اسلامی و نهضتهای پیامبران)
۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت عزت ابدی است.

برادران من! خواهران من! عزیزان من! مصمم باشید؛ از ترور نترسید، از شهادت نترسید؛ و نمی‌ترسید. شهادتْ عزتِ ابدی است، حیات ابدی است. آنها از شهادت بترسند و از مردن بترسند که مردن را تمام می‌دانند و انسان را فانی. ما که انسان را باقی می‌دانیم و حیات جاودانه را بهتر از این حیات مادی می‌دانیم برای چه بترسیم؟!