جانبازان، موجب افتخار ایران

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (ماموریت استعماری رضا خان)
۲۲ دی ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الاول ۱۴۰۱
جانبازان,
جانبازان، موجب افتخار ایران

شما برادرهای ما که بازماندگان افتخار ایران هستید، بازماندگان اشخاصی هستید که در تاریخ افتخار برای ایران اثبات کرد و ثبت کرد، و شما معلولانی که افتخار برای ایران آفریدید، مطمئن باشید که در دنیا و در آخرت، اسم شما ثبت است. شما تاریخ را عوض کردید.