جانبازان، رهبران این نهضت

سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی (اسناد جنایت امریکا و صدام)
صبح ۱۵ بهمن ۱۳۶۰/ ۹ ربیع الثانی ۱۴۰۲
جانبازان,
جانبازان، رهبران این نهضت

شما تعهد خودتان را ثابت کردید. شما ثابت کرده‌اید و سند دارید به اینکه متعهد به اسلام و قرآن کریم و ملت اسلام هستید. شما رهبران این نهضت هستید و ما از قافله عقب ماندیم. من با کمال صداقت اعتراف می‌کنم به اینکه ما سندی بر ادعایی اگر بکنیم، نداریم و شما عزیزان بدون ادعا، بدون توقع مدح و ثنا و بدون توقع پاداش، تعهد خودتان را به اسلام و قرآن کریم ثابت کردید. شما و شهیدان این ملت و بستگان شما و بازماندگان شهدا در محضر خدا با یک سند ثبت شده وارد می‌شوید و ما همچو سندی را نداریم. سعادت مال شماست و مال بستگان شما و مال شهدا و مال بازماندگان شهداست.