انبیا و اولیا خونشان را برای حفظ مکتب دادند

سخنرانی در جمع وعّاظ تهران (تکالیف روحانیون)
۱۷ تیر ۱۳۵۸/ ۱۳ شعبان ۱۳۹۹
شهادت,
انبیا و اولیا خونشان را برای حفظ مکتب دادند

انبیا و اولیا و همه خونشان را دادند برای حفظ این. و همه برای حفظ مکتبشان خونهایشان را دادند- چه انبیای سابق و چه نبی اکرم- که همه تاریخش را می‌دانید، همه چیزشان را دادند برای اینکه حفظ بشود این مکتب و یک‌ وقت اعوجاجی در آن پیدا نشود.