بسیج استعمار در ایجاد تفرقه

پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی (مصیبتهای جانگداز فلسطین)
۱۹ مهر ۱۳۵۱/ ۳ رمضان ۱۳۹۲ «۱»
استکبار جهانی,
بسیج استعمار در ایجاد تفرقه

پنجه‌های خبیث استعمار تا اعماق کشورهای اسلامی فرو رفته و با تمام قوا و وسایل ممکنه به توسط ایادی خود کوشش دارد تفرقه در بین مسلمین و سران ممالک اسلامی ایجاد کند و با وسایل گوناگون آنها را از تمسک به اسلام و قرآن بازدارد؛ تا با دل راحت به اهداف‌ غیر انسانی خود- که بهره‌برداری از طبقه محروم است- برسد. عصری که استعمار با گماشتن اذناب خود در گوشه و کنار ممالک اسلامی به اسمهای مختلف و عناوین فریبنده- و احیاناً به اسم اسلام- فرهنگ قرآن را عقب زده و راه را هر چه بیشتر برای بهره‌برداری خود باز می‌کند،