فرهنگ استعماری

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره جنایات رژیم پهلوی‌
اواخر دی ۱۳۵۶/ صفر ۱۳۹۸ «۱»
فرهنگ, تحول اجتماعی و عوامل موثر بر آن,
فرهنگ استعماری

فرهنگ ما یک فرهنگ استعماری است، فرهنگ ما در دست صُلَحا نیست، صالح اداره‌اش نمی‌کند.