برنامه اسلام از عصر وحی تاکنون با شهادت توام بوده است

پیام به ملت ایران (شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری)
۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۴ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
برنامه اسلام از عصر وحی تاکنون با شهادت توام بوده است

اسلام عزیز با فداکاری و فدایی دادن عزیزان رشد نمود. برنامه اسلام از عصر وحی تا کنون بر شهادت توام با شهامت بوده. قتال در راه خدا و راه مستضعفین در راس برنامه‌های اسلام است.