کاشی‌کاری منحصر به فرد ایران

سخنرانی در جمع پیشه‌وران اصفهان (تلاش برای خودکفایی و استقلال)
۲۱ آذر ۱۳۵۸/ ۲۲ محرّم ۱۴۰۰
هنر,
کاشی‌کاری منحصر به فرد ایران

این کاشی‌هایی که می‌ساختند سابق، در این مدرسه فیضیه اگر یک وقت رفتید ملاحظه کنید آن دری که از مدرسه فیضیه می‌خواهد وارد بشود به صحن مطهر حضرت معصومه‌ یک کتیبه داشت. من حالا سی سال است ندیدم آن را. یک کتیبه آنجا دارد. آن کتیبه را آن وقت که ما در مدرسه بودیم گفتند که یک عده‌ای از کارشناس‌های خارج آمدند و اینها را بررسی کردند و گفتند این در هیچ جای دیگر نمی‌توانند درست کنند. برای اینکه این مرکب از چند جور چیزهایی هست. رنگهایی هست که هر کدامشان یک پخت خاص دارد که اگر کم و زیاد بشود فرق می‌کند. یکیش چند درجه حرارت می‌خواهد، یکیش چند درجه حرارت. و این را جوری اینها درست کردند آن وقت کارشناسهای ما و صنّاع ما طوری درست کردند که این چند جور حرارت را طوری درست کردند که روی اینجا خراب نشده. آنها نقل کردند که این اصلًا قابل قیمت کردن نیست. برای اینکه دنیا دیگر نمی‌تواند این را درست کند.