تا ملت عمر دارد غمگین در مصیبت 15 خرداد است

سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب (مخالفت روحانیت با انقلاب سفید)
۸ صبح جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۴۳/ ۲۶ ذی القعده ۱۳۸۳
پانزده خرداد,
تا ملت عمر دارد غمگین در مصیبت 15 خرداد است

دیروز خانواده‌های شهدای پانزده خرداد اینجا بودند. چیزی که مرا رنج می‌داد این بود که به من این صحبتها نشده بود تا از حبس آمدم بیرون. عصر همان روز- دفعه اوّل- جریان را مطّلع شدم. کشتارِ پانزده خرداد از اعمال یک قشون با ملّت بیگانه بدتر بود. آنها بچه‌ها را نمی‌کشتند، زنها را نمی‌کشتند. امروز جشن معنی ندارد. تا ملّت عمر دارد، غمگین در مصیبت پانزده خرداد است. یکی از اولیای امور، ضمن سخنرانی، گفته بود: پانزده خرداد ننگ ملّت ایران است؛ ولی من صحبت او را تکمیل می‌کنم: پانزده خرداد ننگ ملّت بود؛ زیرا از پول همین ملّت، اسلحه تهیّه شده و با این اسلحه مردم را کشتند!