جنایات 15 خرداد به فرمان شاه بود

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه‌
۱۰ خرداد ۱۳۵۷/ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۸
پانزده خرداد,
جنایات 15 خرداد به فرمان شاه بود

15 خرداد نیامده، از قبل از اینکه- چندین روز مانده به 15 خرداد- برای اینکه مبادا در 15 خرداد یک چند نفری ناله کنند و شکایت کنند از کشتاری که در 15 خرداد شد، از جنایاتی که با امر خود شاه- با امر خود شاه- در 15 خرداد شد و خودش فرمانده نیروها بود برای کشتار مردم، برای اینکه مبادا یک ناله‌ای بکنند مردم، مبادا یک صحبتی بکنند مردم، قبل از اینکه حالا 15 خرداد بیاید، مشغول گرفتن مردم هستند.