رجائی معلم اخلاق بود

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
صبح ۷ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۰ ذی القعده ۱۴۰۳
هشتم شهریور 1360,
رجائی معلم اخلاق بود

مرحوم آقای «رجایی» که همه می‌دانید چقدر مرد متعهدی و خدمتگزاری بود، و واقعاً معلم اخلاق بود به اعمال خودش.