فداکاری در راه اسلام آسایش فکری است

سخنرانی در جمع خانواده شهدای پاوه و فرماندهان ارتش (فداکاری در اسلام)
۹ مهر ۱۳۵۸/ ۹ ذی القعده ۱۳۹۹
شهادت,
فداکاری در راه اسلام آسایش فکری است

شما می‌دانید که اسلام آن قدر عزیز است، آن قدر بزرگ است، که پیغمبر اسلام و اهل بیت آن بزرگوار هستی خودشان را، همه چیز خودشان را، در راه اسلام فدا کردند. ما هم که پیرو آیین مقدّس اسلام هستیم و پیرو پیغمبر اسلام و ائمه اسلام هستیم اگر یک مقداری فداکاری کنیم و در راه اسلام همان طور که آنها فداکاری کردند ما هم فداکاری کنیم این برای ما هر چند سخت باشد، لکن یک آسایش فکری است.