شهادت چراغ راه ملت هاست

پیام به ملت ایران (شهادت آقای سید محمد علی قاضی طباطبایی)
۱۱ آبان ۱۳۵۸/ ۱۱ ذی الحجه ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت چراغ راه ملت هاست

شهادت در راه خداوند زندگی افتخارآمیز ابدی و چراغ هدایت برای ملتهاست.