شهادت فوز عظیم است

مصاحبه با خبرنگاران خارجی در مورد سرنوشت جنگ‌
۱۷ مهر ۱۳۵۹/ ۲۹ ذی القعده ۱۴۰۰
شهادت,
شهادت فوز عظیم است

ما شهادت را یک فوز عظیم می‌دانیم و ملت ما هم شهادت را به جان و دل قبول می‌کند و از جنگ نخواهیم هراسید و مرد جنگ هستیم، لکن مایل نیستیم به اینکه جنگ واقع بشود.