شهادت همیشه از خسارت محفوظ است

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره الهی بودن قیام ملت ایران‌
۲۸ آبان ۱۳۵۷/ ۱۸ ذی الحجه ۱۳۹۸
شهادت,
شهادت همیشه از خسارت محفوظ است

ممکن است که انسان تخیل بکند که ما رفتیم به جنگ با کفار- مثلًا- و کشتیم، کشته شدیم؛ خیال بکند که این ضرر است؛ لکن این ضرر نیست، کشته‌ها پیش خدا زنده‌اند. اجرهایی که آنجا هست ربطی به این عالَم ندارد. اینکه برای خداست، همیشه نفع دارد؛ همیشه از خسارت محفوظ است.