اگر به مسیح(ع) مجال داده بودند...

سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی (منشا گرفتاریها و جنگ‌افروزیها)
صبح ۱۰ تیر ۱۳۶۳/ ۱ شوال ۱۴۰۴
مسیحیت,
اگر به مسیح(ع) مجال داده بودند...

برای عالم مصیبت این است که کسانی با ادعای صلح دوستی و به ادعای طرفداری از توده‌ها به همه مردم ظلم می‌کنند. آنها که خودشان را طرفدار حضرت مسیح جا زدند و ادعا می‌کنند که حضرت مسیح فرموده است که: اگر چنانچه کسی به شما سیلی زد آن طرف صورتتان را بگیرید تا سیلی بزند، گرچه این دروغ‌ است، حضرت مسیح، پیغمبر بزرگ خدا یک همچو حرف غیر صحیح را نخواهد زد.
اگر به مسیح مجال داده بودند، همان طوری که موسی با قوم خودش با فراعنه عمل کرده بود، آن هم عمل می‌کرد. لکن مجال نداشت. مع الاسف اینهایی که می‌گویند ما طرفدار مسیح هستیم از آنهایی که کمونیست هستند و اصلًا به خدایش اعتقاد ندارند، اینها بدتر می‌کنند. که یعنی دیگر نمی‌شود گفت این از او بدتر، او از او بدتر، همه از هم بدتر. اینها به مسیح آن نسبت را دادند آن هم دروغ، لکن خودشان که می‌گویند ما طرفدار همچو ایده‌ای هستیم، ببینید چه سیلی‌ها به مردم می‌زنند. مردم چطور گرفتار اینها هستند. آنها از آن طرف، از این طرف هم مسلمانها که ملتهایشان تحت سلطه، و دولتهایشان منفعل از این قدرتهای بزرگ.