اتحاد زیر پرچم توحید

سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی (همگامی مکاتب توحیدی)
صبح ۲۷ آبان ۱۳۶۱/ ۲ صفر ۱۴۰۳
مسیحیت,
اتحاد زیر پرچم توحید

همین طور سایر قشرها و آنهایی که ادعای اسلام می‌کنند. امروز صدمه‌ای که ملت مسلمان ما از صدام دارد می‌کشد و ملت مظلوم مسیحی و غیر مسیحی از صهیونیستها در لبنان و امثال لبنان می‌کشند، کی از دیگری کشیده است این رنجها را؟ اینها همه مدعی هستند، لکن در عمل می‌بینید که چه هستند.
و ما ملتها، ما همه که در تحت پرچم توحید هستیم، تا با هم مجتمع نباشیم، تا در اصل ملیتی که مال همه است با هم مجتمع نباشیم و با هم وحدت نداشته باشیم و در صحنه حاضر نباشیم، نمی‌توانیم در مقابل این سیل کفر و این سیل فزاینده‌ای که همه عالم را دارد می‌برد، نمی‌توانیم مقاومت کنیم.