صلح و صفا و روحانیت

سخنرانی در جمع کشیشهای مسیحی (وظایف روحانیت مسیح)
۴ دی ۱۳۵۸/ ۵ صفر ۱۴۰۰
مسیحیت,
صلح و صفا و روحانیت

عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود. معجزه بود که از یک مادر باکره متولد شد. معجزه بود که در مهد سخن گفت. معجزه بود که برای بشر صلح و صفا و روحانیت آورد.