ملت مسیح تبعیت ازقدرت‌های ضد مسیح، نکنند

سخنرانی در جمع کشیشهای مسیحی (وظایف روحانیت مسیح)
۴ دی ۱۳۵۸/ ۵ صفر ۱۴۰۰
مسیحیت,
ملت مسیح تبعیت ازقدرت‌های ضد مسیح، نکنند

مردم دنیا امروز مبتلا هستند به قدرتهای بزرگ، و به قدرتهایی که شیطانی هستند و در مقابل انبیای بزرگ ایستادند و نمی‌گذارند تعلیمات انبیا تحقق پیدا بکند. روحانیت مسیح یک خصوصیت زیادی دارد، و آن اینکه قدرت‌های بزرگ مسیحی هستند، مدعی مسیحیت هستند و آن قدرت‌های بزرگ‌اند که در دنیا بر خلاف تعلیمات خدای تبارک و تعالی که به همه انبیا تعلیم فرموده است و بر خلاف تعلیمات عیسی مسیح عمل می‌کنند. روحانیت مسیح موظف است به حسب تعلیمات مسیح، و به حسب تعلیم خدای بزرگ که با این قدرت‌هایی که بر خلاف مسیر انبیا و بر خلاف مسیر مسیح رفتار می‌کنند مبارزه معنوی بکنند. آنها را ارشاد بکنند به ملت مسیح. هدایت کنند ملت مسیح را که تبعیت از این قدرت‌هایی که بر ضد مسیح هست نکنند. من وقتی با روحانیین مسیح مواجه می‌شوم باید مسائلی که مربوط به روحانیت است عرض کنم. مسائل مربوط به شما این است که مسائل دنیا را آن طور که هست بررسی کنید، و ببینید به ملتها از دست مدعیان مسیحیت چه می‌گذرد.