پیامبر صلح

سخنرانی در جمع کشیشهای مسیحی (وظایف روحانیت مسیح)
۴ دی ۱۳۵۸/ ۵ صفر ۱۴۰۰
مسیحیت,
پیامبر صلح

عیسی مسیح که پیامبر صلح هست و می‌خواهد صلح در دنیا باشد و الآن عید صلح هست. شما می‌دانید که در عید صلح در این مواردی که الآن اینها مشغول جنگ هستند چه می‌گذرد؟