مُشَوَّه می‌کند روی ملت مسیح را

سخنرانی در جمع فرستاده پاپ و آقای بنی صدر (انتظار از پاپ- محاصره اقتصادی)
ساعت ۴ بعد از ظهر ۱۹ آبان ۱۳۵۸/ ۱۹ ذی الحجه ۱۳۹۹
مسیحیت,
مُشَوَّه می‌کند روی ملت مسیح را

کارتر را به حسب نفوذ معنوی که دارید استیضاح کنید. شما بدانید که اینها به اسم اینکه ما مسیحی هستیم، بر خلاف مسیر مسیح رفتار می‌کنند. اینها اغفال کرده‌اند بعضی از جناحها را در محالّ خودشان. و این اگر به اسم نَصاری‌، به اسم مسیحی‌ها، به اسم عیسی‌ مسیح تمام بشود، این مُشَوَّه می‌کند روی ملت مسیح را.