نمی‌توانم بفهمم که مسیح یک همچو تربیت‌هایی داشته باشد

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جامعیت اسلام‌
۲۴ مهر ۱۳۵۷/ ۱۳ ذی القعده ۱۳۹۸
مسیحیت,
نمی‌توانم بفهمم که مسیح یک همچو تربیت‌هایی داشته باشد

اسلام مثل مسیحیت نیست که بگوید برو کنار بنشین؛ و آن را هم من نمی‌دانم که مطلبْ مطلبِ مسیح است، یا مطلبْ مطلبِ آخوندهایی است که به مسیح نسبت می‌دهند. من باز نمی‌توانم بفهمم که مسیح یک همچو تربیتهایی داشته باشد که مثلًا این انسان را که در این دنیا خدا فرستاده و نعمتها را به او داده؛ مثلًا چون [آیا بی‌دلیل‌] قطع کرده است این نعمت‌ها را از او نمی‌شود این طور باشد. حضرت مسیح، پیغمبر بزرگ، نمی‌شود که تربیت این طوری بکند که اگر ظالم این طرف صورتت زد، صورتت را بگیر تا یکی هم آن طرف بزند. این حرف شیطان است نه حرف مسیح. مسیح انسان است؛ مسیح، پیغمبر بزرگ است؛ این آخوندهایشان، کشیش‌ها این‌ها هستند که همچو حرف‌هایی درست کردند. خودشان هم عمل نمی‌کنند، نه اینکه خیال کنید که خودشان عمل می‌کنند؛ خودشان می‌گویند که رفقایشان عمل بکنند! این تربیت مسیح این نیست.