شهدا به جوار معشوق می رسند

پیام به ملت ایران به مناسبت انفجار حزب جمهوری اسلامی (شهادت 72 تن)
۹ تیر ۱۳۶۰/ ۲۷ شعبان ۱۴۰۱
شهادت,
شهدا به جوار معشوق می رسند

گذار این ددمنشان که جز به «من» و «ما» های خود نمی‌اندیشند و یاکلون کما تاکل الانعام عاشقان راه حق را از بند طبیعت رهانده و به فضای آزاد جوار معشوق برسانند.