به اهل بصیرت رای بدهید

پیام به ملت ایران در آستانه سومین انتخابات ریاست جمهوری‌
۲ مهر ۱۳۶۰/ ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۱
بصیرت,
به اهل بصیرت رای بدهید

رای خود را به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان و دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزّه از گرایش به شرق و غرب و مکتبهای انحرافی و دارای دید سیاسی است، بدهید.