شهدا مهمان خدا هستند

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو (عید از دیدگاه اهل معرفت)
صبح ۱ فروردین ۱۳۶۳/ ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۴
شهادت,
شهدا مهمان خدا هستند

شهدا مهمان خدا هستند، اگر اینها را ما واقعاً در قلبمان ادراک بکنیم. عید می‌شود برای کسانی که شهید دارند، عید می‌شود برای کسانی که مجروح شدند، عید می‌شود برای کسانی که در راه خدا عزیزان خودشان را از دست دادند، برای اینکه این عزیزان، عزیزان خدا هستند، اینها همه از او هستند.