سلب آزادی

مصاحبه با کانال یک تلویزیون فرانسه (دلایل مخالفت با رژیم شاه)
۵ آبان ۱۳۵۷/ ۲۴ ذی القعده ۱۳۹۸
استکبار جهانی,
سلب آزادی

ما پنجاه سال است كه تحت فشار و با اختناق فوق العاده به سر مى‌بريم. ما نه فرهنگ مستقل داريم و نه لشكر و ارتش مستقل داريم و نه اقتصاد صحيح و سالم داريم و نه جهات سياسى ما صحيح و سالم است. اما فرهنگ ما، فرهنگى است كه با دستور ديگران، شاه تحميل كرده است. مدارس ما غالباً به شكل نيمه تعطيل است يا تعطيل و در وقتى هم كه اشتغال داشته باشند، دستور اين است كه اينها را عقب نگه دارند و نگذارند كه رجال دانشمند در مملكت ما پيدا بشود. تمام مطبوعات ما و كليه وسايلى كه بايد به وسيله آن تبليغ شود در اين پنجاه سال در اختيار شاه بوده است. تمام اشكال آزادى از ملت ما سلب شده است.