هدف حفظ اسلام و حفظ احکام قرآن کریم است

بیانات در جمع روحانیون و طلّاب قم (صبر و استقامت در برابر مصائب و فجایع)
۲ فروردین ۱۳۴۲/ ۲۵ شوال ۱۳۸۲
شهادت,
هدف حفظ اسلام و حفظ احکام قرآن کریم است

بزرگان اسلام ما، در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته شدند، زندان رفتند، فداکاریها کردند تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند. امروز وظیفه ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می‌باشد، برای تحمل هر گونه ناملایمات آماده باشیم تا بتوانیم دست خائنین به اسلام را قطع نماییم و جلو اغراض و مطامع آنها را بگیریم.