چون اسلام در کار بود مردم شهادت را طالب بودند

سخنرانی در جمع مسئولان کمیته‌های انقلاب (ضرورت ابقای کمیته هاو تصفیه آنها)
۹ صبح ۲۹ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۰ جمادی الاول ۱۳۹۹
شهادت,
چون اسلام در کار بود مردم شهادت را طالب بودند

تمام قدرتهای بزرگ نتوانست جلو این ملت را بگیرد و این ملت با مشت خالی غلبه کرد بر آنها. و نبود جز اینکه اسلام در کار بود و مردم شهادت را طالب بودند؛ و نبود الّا اینکه همه با هم بودند: از آن بچه کوچک تا آن پیرمرد هشتاد ساله، همه یک حرف می‌زدند.ظ