نترسیدن از شهادت ناشی از نور ایمان است

سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران (جلوه‌های ایمان در قلوب ملت)
۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
نترسیدن از شهادت ناشی از نور ایمان است

این معجزه است که خانمها را در مقابل تانک و توپ، در مقابل مسلسلها، در مقابل توپها و تانکها برقرار کرد و از هیچ چیز نهراسیدید. این نور قرآن و اسلام است که در دلهای شما و در قلوب همه ملت ایران جلوه کرده است. این نور ایمان است که شما خانمها هم از شهادت نمی‌هراسید.