خون ما فدای اسلام

سخنرانی در جمع عشایر (پایداری ملت در برابر توطئه گران)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
خون ما فدای اسلام

ما مصمم هستیم که تا آخر قطره خون، خودمان و ملتمان را فدای اسلام کنیم.