وقتی هدف خدا باشد از شهادت خوف نیست

سخنرانی در جمع عشایر مَمَسَنی و دانشجویان یزد (چگونگی قیام پیامبران)
۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۹۹
شهادت,
وقتی هدف خدا باشد از شهادت خوف نیست

اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شکست در نهضتی که برای خدا باشد نیست. مسلمین صدر اسلام می‌گفتند اگر بکشیم بهشت است، و اگر کشته شویم بهشت است. شما هم همین طور هستید.