فداکاری برای اسلام و قرآن

سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی (اسلام، مقصد اصلی)
۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۳ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
فداکاری برای اسلام و قرآن

از اینکه این جوانها از دست شما رفته است و مصیبت واقع شده است من متاثرم لکن برای اسلام و برای قرآن کریم ارزش دارد که همه از بین برویم.