شهادت را برای اسلام می خواهند

سخنرانی در جمع بانوان شاغل در موسسه کیهان (آزادی و حدود آن)
۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۳ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
شهادت را برای اسلام می خواهند

ملت ما این همه زحمت کشیدند و این همه خون دادند و این همه گرفتاری پیدا کردند و این همه فریاد زدند، اینها برای اسلام این کارها را کردند. اسلام را مردم می‌خواهند. اگر ما اسلام نداشتیم الآن هم همان معانی سابق بود. مردم برای جهات دیگری غیر اسلام نمی‌روند خون خودشان را بریزند. مردم شهادت را می‌خواهند. الآن هم باز اشخاصی می‌آیند از من استدعا می‌کنند که دعا کنید که ما شهید بشویم. شهادت را برای چه می‌خواهند؟ شهادت را برای این می‌خواهند که یک مثلًا غیر اسلام یک چیز دیگری تحقق پیدا کند؟ یک دمکراسی غربی باشد؟ یک آزادی مثل شوروی باشد؟ یک آزادی مثل- مثلًا- امریکا باشد؟ یا اسلام را می‌خواهند اینها؟