کسی برای رفاه مادی خون نمی دهد

سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز (اسلامی شدن دانشگاهها)
۱۶ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۱ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
کسی برای رفاه مادی خون نمی دهد

خونشان را جوانهای ما برای اینکه یک زندگی مرفهی در دنیا داشته باشند خون می‌دادند؟ این می‌شود که یک کسی خودش را بکشد که زندگی‌اش خوب باشد؟