اسلام، دلیل فداکاری و ایثار

سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران (ایمان مبدا پیشرفت نهضت)
۲۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
اسلام، دلیل فداکاری و ایثار

شما برای خدا نهضت کردید، دلیلش اینکه جان را گذاشتید کف دست و راه افتادید در خیابانها و فریاد کردید اسلام. این دلیل بر این است که شما برای خدا کردید این کار را. اگر برای خدا نبود، خوب، کسی جان برادرش را، خودش را نمی‌دهد. تو می‌دانی که دارد تفنگ می‌آید، دارند مسلسل می‌بندند؛ دارد توپ می‌آید، تانک می‌آید، سرباز مسلح است. این دلیل بر این است که برای خدا این کار انجام گرفت. همین وصیت خدا موعظه‌ای که خدا کرده است، عمل شد: اعظکم بواحده. یکی. إنما اعظکم بواحده. به آنها بگو که من فقط یک موعظه دارم و آن این است که نهضت شما، قیام شما، برای خدا باشد. توی این همه چیز هست، توی این یک کار، یک موعظه، همه چیز هست. شما این موعظه خدا را پذیرفتید تا حالا، نگذارید از دستتان برود.