ملت برای اسلام جوان می دهد

سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران (ایمان مبدا پیشرفت نهضت)
۲۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
ملت برای اسلام جوان می دهد

ملت ما که به خیابانها ریختند، به پشت بامها رفتند، شب و روز زحمت کشیدند، جوانهایشان را دادند، خونشان را دادند، این برای اسلام بود. اگر اسلام نبود، همچو کاری نمی‌کردند.