مقصد اسلام بود

سخنرانی در جمع علما و روحانیون مشهد (عنایت الهی در انقلاب ایران)
۳۱ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۶ رجب ۱۳۹۹
شهادت,
مقصد اسلام بود

آنچه مقصد بود اسلام بود؛ آنچه مردم خونشان را در راه آن دادند اسلام بود؛ آنچه مردم جوانهایشان را دادند و زنها جوانهایشان را دادند، و بعد هم اظهار تشکر می‌کردند، آن اسلام بود و اعتقاد به اینکه باید اسلام تحقق پیدا بکند.