این خون ها برای ایجاد حکومت عدل اسلامی ریخته شد

سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم (وحدت حوزه و دانشگاه)
۶ تیر ۱۳۵۸/ ۲ شعبان ۱۳۹۹
شهادت,
این خون ها برای ایجاد حکومت عدل اسلامی ریخته شد

این قدر خون جوانهایمان از بین رفت برای اینکه یک مملکتی داشته باشیم مال خودمان، این قدر مردم جانفشانی کردند و زنها جوانهاشان را دادند برای اینکه یک مملکت عدل اسلامی پیدا بشود.