برای حیات جاوید، تقاضای شهادت می کنند

سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو (نقش رادیو و تلویزیون در جامعه)
۱۷ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۶ شوال ۱۳۹۹ «۱»
شهادت,
برای حیات جاوید، تقاضای شهادت می کنند

الآن هم می‌آیند به من می‌گویند، مکرر- دستجمعی، تنهایی- که شما دعا کنید ما شهید بشویم. معقول است که بگوید من شهید بشوم برای اینکه شکمم سیر بشود؟ برای شکمش می‌خواهد شهید بشود؟! کسی معقول است که تقاضای شهادت بکند برای شکمش؟ همچو معقول نیست این معنا، تقاضای شهادت برای اینکه ادراک کرده است که در شهادت موت نیست؛ یک حیات جاوید است، برای حیات جاوید است که این تقاضای شهادت می‌کند. زیربنا توحید است، زیربنا عقاید حقّه الهی است؛ نه زیربنا شکم باشد. اینهایی که اقتصاد را زیربنا می‌دانند، اینها منحط کردند انسان را از حدّ انسانیت به حد یک حیوانی، مثل سایر حیوانات؛ این هم مثل سایر حیوانات.