نهضت و شهادت برای اسلام است

بیانات خطاب به اقشار مختلف مردم (قدرت ایمان و مقاومت در برابر مشکلات)
۲۱ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۰ شوال ۱۳۹۹
شهادت,
نهضت و شهادت برای اسلام است

نهضت برای اسلام است؛ و شهادت هم برای اسلام. و آنچه که برای اسلام است شرف است و عزت است.