مردم برای خدا خون می دهند

سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی (عوامل پیروزی- حاکمیت اسلام)
۲۸ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۷ شوال ۱۳۹۹
شهادت,
مردم برای خدا خون می دهند

این همه خون دادند مردم، برای این بود که مثلًا در ایران فقط چه چیز ارزان بشود، چه چیز گران بشود؟ برای خدا، مردم خون می‌دهند. مگر عقلشان را شیطان برده است که بیخودی خون خودشان را بدهند