جوان های ما برای اسلام کشته شدند

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)
۱۵ مرداد ۱۳۵۹/ ۲۴ رمضان ۱۴۰۰
شهادت,
جوان های ما برای اسلام کشته شدند

خوب ما خون بچه‌هایمان [را] داده‌ایم، یک قبرستان اینجا پر است از جوانهای ما، قبرستانهای شهرستان پر از جوانهای ماست که در راه این مملکت و در راه این اسلام اینها کشته شده‌اند. حالا که اینها کشته شده‌اند.