ملت ما برای خدا قیام کرده است

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم
صبح ۹ شهریور ۱۳۶۰/ ۱ ذی القعده ۱۴۰۱
شهادت,
ملت ما برای خدا قیام کرده است

با رفتن شهدایی با اینکه بسیار ارزشمند، بسیار ارزشمند بودند و هستند، با رفتن شهدا، در عین حال که ما متاثر هستیم، لکن چون ما توجهمان به خداست و برای خداست و ملت ما برای خدا قیام کرده است، با رفتن اشخاص، هیچ سستی به خودشان راه نمی‌دهند.