تفاوت اهداف شهدا با منحرفین

سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام و دانشجویان (ارزش و مرتبه اخلاص)
صبح ۲۸ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۰۲
شهادت,
تفاوت اهداف شهدا با منحرفین

فرق هست ما بین داوطلبی و ایثار شما با داوطلبی و ایثار منحرفین. آنها برای رسیدن به دنیا و برای رسیدن به آمال و شهوات نفسانی وارد می‌شوند در میدانها و شما برای شهادت و برای رسیدن به لقاء الله وارد می‌شوید.