عشق به شهادت، ابزار نبرد رزمندگان

پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی به مناسبت روز ارتش (رهنمود به نظامیان)
۲۹ فروردین ۱۳۶۱/ ۲۳ جمادی الثانی ۱۴۰۲
شهادت,
عشق به شهادت، ابزار نبرد رزمندگان

تنها ایمان به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ایثار و فداکاری، ابزار نبرد نابرابر اینان بود.