شهادت در راه خدا غایت آمال جوانان ماست

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته‌های مرکزی انقلاب (ضرورت دفاع از کشور)
۲۱ فروردین ۱۳۶۲/ ۲۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳
شهادت,
شهادت در راه خدا غایت آمال جوانان ماست

غایت امر این است که ما در راه خدا شهید می‌شویم و این غایت آمال جوانهای ماست.